top of page

Hvordan fungerer stereotypier og fordommer?
Stereotypier, fordommer og diskriminering

I sosiale relasjoner er det vanlig å kategorisere andre mennesker, plassere de i grupper, for å forenkle ens eget bilde av omstendighetene. Man har etablerte skjemaer for ulike grupper mennesker, og dette brukes for å forstå nye mennesker man møter.STEREOTYPIER


Stereotypier er en form for prototype for medlemmer i en sosial gruppe som er felles for en kultur; en generalisert oppfattelse av en gruppe eller kategori som ofte inkluderer personlighetstrekk og egenskaper. Å ha en stereotyp menneskeoppfatning innebærer at generell informasjon om mennesker blir anvendt i møte med spesielle personer. Stereotypier kan fremlegge både positive og negative bilder av en gruppe og dens medlemmer, og de kan variere individuelt på grunnlag av erfaringer en har med medlemmer av den gitte gruppen. Stereotypier blir ofte brukt til å for-dømme (pre-judge) individer i negativ forstand basert på deres medlemskap i en gruppe.FORDOMMER

En fordom kan defineres som en individuell holdning, enten negativ eller positiv, mot grupper og deres medlemmer som danner eller opprettholder hierarkiske statusrelasjoner mellom medlemmene, og bygger altså på stereotypier. Negative stereotypier og fordommer kan i verste fall føre til diskriminering, negative handlinger rettet mot medlemmer av en bestemt gruppe. Diskriminering som følge av stereotypier og fordommer kan påvirke ofrenes selvfølelse og selvbebreidelse avhengig av hva fordommene attribueres til, og de kan påvirke de utsattes fysiske og mentale helse negativt.


Selvoppfyllende profetier

Stereotypier kan også føre til selvoppfyllende profetier som påvirker hvordan individet oppfører seg. Medlemmer av gruppen som blir fordømt og diskriminert kan bli selvbevisste på dette, og det kan da påvirke deres prestasjon eller atferd ubevisst. En annen påvirkning stereotypier og fordommer kan ha på grupper som blir utsatt for dette er stereotypitrussel-effekten. Denne effekten oppstår når medlemmer i en negativt stereotypert gruppe er plassert i en situasjon hvor de skal prestere, og blir gjort oppmerksomme på stereotypien. Fokus på stereotypien resulterer i en følelse av frykt og engstelse som utløses av muligheten for at deres atferd eller innsats vil bekrefte en negativ stereotypi.


Oppsummert:

-stereotypier= den kognitive komponenten av en fordom

-diskriminering= den atferdsmessige komponenten av en fordom


Kilde: Alcock J. & Sadava S. (2014). An introduction to social psychology global perspectives.


Tekst av: Psykologistudent


642 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page